Nasza firma obsługuje każdą branże przemysłu budowlanego, 

a także wykonuje usługi z szeroko pojętej inżynierii lądowej.


Wyszczególnienie typowych prac geodezyjnych wykonywanych przez firmę:

 • mapy do celów projektowych - pomiar bezpośredni w formie analogowej (kopia mapy zasadniczej) lub w dowolnej formie cyfrowej 2D i 3D (np. formaty CAD, formaty plików rastrowych, pdf i inne),
 • aktualizacje mapy zasadniczej do różnych celów,
 • mapy do celów planowania przestrzennego i GIS w formie analogowej lub cyfrowej,
 • mapy do celów prawnych, badanie akt i Ksiąg Wieczystych,
 • wznowienie granic i punktów granicznych w przypadku ich zniszczenia i/lub braku,
 • podziały nieruchomości w każdym trybie,
 • rozgraniczenia nieruchomości - dokonywane w przypadku, gdy brak jest danych geodezyjnych odnośnie przebiegu granic nieruchomości,
 • geodezyjna obsługa inwestycji - polegająca na kompleksowej obsłudze, od etapu projektowania do etapu inwentaryzacji,
 • pełnienie nadzoru geodezyjnego na budowie,
 • wytyczenie wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych - budynki, budowle, drogi, sieci i elementów infrastruktury technicznej,
 • inwentaryzacje powykonawczą obiektów,
 • pomiary objętości mas ziemnych,
 • pomiary powierzchni i/lub kubatury hal magazynowych, budynków, mieszkań, biur i innych lokali,
 • pomiary kontrolne budynków i budowli,
 • pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów inżynierskich,
 • pomiary pionowości wszelkich obiektów budowlanych,
 • pomiary zasiewów,
 • wektoryzacja map analogowych do formatu cyfrowego w dowolnej postaci,
 • oraz wszelkie inne inne nietypowe prace, przy który można wykorzystać naszą wiedzę, narzędzia i umiejętności.
Jeżeli Państwa inwestycja lub inna praca inżynierska wymaga jakiegokolwiek opracowania geodezyjnego lub wykonania nietypowych pomiarów geodezyjnych gwarantujemy pomoc, opracujemy i wdrożymy technologię według Państwa potrzeb.

prev next
play

Opis świadczonych przez nas usług:


Mapa do celów projektowych
(oraz mapy do celów planistycznych):

     Każdą mapę możemy wykonać w dwóch formach, w zależności od wymagań klienta:

 • mapa analogowa - jest to zaktualizowana kopia mapy zasadniczej uzupełniona o fakultatywne elementy na życzenie klienta w formie papierowej,
 • mapa cyfrowa (numeryczna) - jest to zaktualizowana kopia mapy zasadniczej uzupełniona o fakultatywne elementy na życzenie klienta w formie elektronicznej w postaci wektorowej zapisana w dowolnym edytowalnym formacie (dwg, dxf).


Podziały nieruchomości:

     W różnych ujęciach:

 • w ujęciu administracyjno-prawny (geodezyjnym) - polega na określeniu w dotychczasowych granicach działki innej konfiguracji geodezyjnej działek wchodzących w jej skład, bez zmiany jej dotychczasowego właściciela;
 • w ujęciu wieczysto- księgowym - polega na odłączeniu z dotychczasowej księgi wieczystej co najmniej jednej działki gruntu wchodzącej w jej skład i założenie dla niej nowej księgi wieczystej;
 • w ujęciu prawnym (cywilnym) - polega na wydzieleniu części nieruchomości celem przeniesienia jej własności przez dotychczasowego właściciela na rzecz nowego właściciela.


Wznowienia granic:

     Wznowienie granic wykonywane jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innej dokumentacji geodezyjnej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Podstawą wznowienia i wyznaczenia granic działek ewidencyjnych (punktów granicznych) są operaty podziału nieruchomości, operaty ewidencji gruntów tworzone przy modernizacji lub jej zakładaniu i inne operaty, szkice lub dokumenty włączone do zasobu ośrodka geodezyjnego.

Pełnienie nadzoru geodezyjnego:

     Pełnienie nadzoru geodezyjnego to zespół czynności pomiarach i realizacyjnych potwierdzających wykonanie tych samych czynności przez inną firmę geodezyjną pełniąca obsługę budowy. Z racji, iż posiadamy wiedzę i doświadczenie w geodezyjnej obsłudze budowy i montażu oraz posiadamy sprzęt geodezyjny (w szczególności tachimetr firmy Leica FlexLine TS06 Plus 3") możemy pełnić nadzór geodezyjny.

Wytyczenia obiektów budowlanych:

     Tyczenie jest to zespół czynności pomiarowych i obliczeniowych, które mają na celu wskazanie w terenie lub w realizowanym obiekcie punktów (miejsc) o założonym w projekcie położeniu względem określonego układu odniesienia oraz zaznaczenie tych punktów w sposób trwały (umożliwiający ich odtworzenie) lub tymczasowy.


Pomiary powykonawcze inwentaryzacyjne:

     Pomiary powykonawcze można podzielić na pomiary bieżące i końcowe. Głównym celem końcowych pomiarów inwentaryzacyjnych jest aktualizacja mapy zasadniczej. W zakres bieżących pomiarów powykonawczych wchodzą pomiary uzbrojenia terenu, które muszą być inwentaryzowane przed zasypaniem, zakryciem, zalaniem lub innym nieudostępnieniem do pomiaru. Pomiary inwentaryzacyjne prowadzi się także w celu kontroli i sprawdzenia prawidłowości i dokładności robót montażowych.


Pomiary przemieszczeń i odkształceń

     Budowle cały czas ulegają przemieszczeniom i odkształceniom. Pomiar przemieszczeń i odkształceń polega na geometrycznym określeniu kierunku przemieszczeń oraz ich wielkości. Wyróżnia się odkształcenia obiektu związane z zmianą kształtu i/lub objętości, które mogą mieć charakter liniowy, postaciowy, trwały, sprężysty lub graniczny. Przemieszczenia budowli to nie tylko zmiany położenia obiektu, które polegają na przesunięciu i/lub obrocie, lecz także zmiany budowli wynikające z przemieszczeń podłoża obiektu.


Pomiary przemieszczeń i odkształceń

     Geodezyjna obsługa inwestycji polega na stworzeniu mapy do celów projektowych pod inwestycję, geodezyjne opracowanie projektu stworzonego na podkładzie mapowym, wytyczenie obiektów w terenie, geodezyjna obsługa budowy i montażu, pomiary kontrolne oraz pomiary inwentaryzacyjne.


Inne nietypowe prace

     Wszelkie inne nietypowe prace lub opracowania, przy których będzie można użyć naszej wiedzy, narzędzi i umiejętności.